O serwisie | Dołącz do nas | Reklama | Regulamin | Twoja poczta
Strona główna >>

Prawo Strażackie

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP
według stanu na styczeń 2007 r.I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229, zmiany: 2002-10-27 Dz.U.2002.113.984 art. 49 2003-04-12 Dz.U.2003.52.452 art. 1 2004-01-01 Dz.U.2003.52.452 art. 1 2004-05-01 Dz.U.2004.96.959 art. 8 2005-06-23 Dz.U.2005.100.835 art. 1 2005-07-01 Dz.U.2005.100.836 art. 3 2007-01-01 Dz.U.2001.113.1207 art. 38 Dz.U.2006.191.1410 art. 51).
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.1998.55.362).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2006.80.563).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2003.121.1139).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1999.111.1311).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2005.215.1823).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1998.121.798).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lip-ca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jedno-stek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U.2001.82.895).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lip-ca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U.1998.94.598, zmiana: 2000-08-03 Dz.U.2000.56.673).
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U.1992.54.259).
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bez-pośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U.1993.10.48).
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.1999.53.564, zmiana: 2000-03-22 Dz.U.2000.15.194).
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2003.182.1784, zmiana: 2004-02-25 Dz.U.2004.27.243).

II. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 909, zmiana: 2007-01-01 Dz.U.2004.187.1922).
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U.2006.58.405, zmiana: 2006-05-16 Dz.U.2006.82.573).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2005.243.2063).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U.2005.256.2151).

III. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163, zmiany: 2006-10-27 Dz.U.2006.170.1217, 2007-01-01 Dz.U.2006.227.1658).

IV. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 z póź. zm.).

V. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póź. zm.).

VI. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.873, zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2004.64.593, 2004-07-01 Dz.U.2004.116.1203, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135, 2005-09-01 Dz.U.2005.155.1298, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420, 2006-01-01 Dz.U.2005.175.1462, Dz.U.2005.249.2104, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651).
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U.2004.285.2852).
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.874, zmiany: 2003-11-28 Dz.U.2003.202.1956, Dz.U.2003.202.1958, 2004-01-01 Dz.U. 2003.228.2262).

VII. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855, zmiany: 2003-06-29 Dz.U.2003.96.874, 2004-05-01 Dz.U.2004.102.1055).

VIII. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 17 poz. 209 z póź. zm.).
1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowe-go Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U.2000.118.1247, zmiany: 2002-07-09 Dz.U.2002.95.842 § 1, 2003-11-05 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.718 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1749 § 1).
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego (Dz.U.2000.117.1240).
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowe-go (Dz.U.2004.281.2793).
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2000.117.1237, zmiany: 2002-03-09 Dz.U.2002.17.165 § 1, 2003-10-31 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.717 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1750 § 1).
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin (Dz.U.2000.118.1248).

IX. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997.123.776, zmiany: 1998-01-01 Dz.U.1997.160.1082 art. 1, Dz.U.1998.156.1019 art. 1, 1998-07-01 Dz.U.1998.99.628 art. 1 1998-08-17 Dz.U.1998.106.668 art. 139 1998-12-21 Dz.U.1998.156.1019 art. 1, 1999-01-01 Dz.U.1998.106.668 art. 139, Dz.U.1998.137.887 art. 106, Dz.U.1998.162.1118 art.169, Dz.U.1998.162.1126 art. 26, 1999-05-31 Dz.U.1999.49.486 art. 1, 1999-06-01 Dz.U.1999.49.486 art. 1, 1999-11-23 Dz.U.1999.90.1001 art. 2, 2000-01-01 Dz.U.1998.106.668 art. 139, Dz.U.1999.95.1101 art. 2, Dz.U.1999.111.1280 art. 1, 2000-07-15 Dz.U.2000.48.550 art. 46, 2000-12-31 Dz.U.2000.119.1249 art. 2, 2001-06-05 Dz.U.2001.39.459 art. 4, 2001-11-30 Dz.U.2001.125.1368 art. 9, 2002-01-01 Dz.U.2001.129.1444 art. 3, Dz.U.2001.154.1792 art. 3, 2002-07-01 Dz.U.2001.100.1080 art. 28, Dz.U.2001.154.1800 art. 28, 2002-07-05 Dz.U.2002.100.923 wynik. z 2003-01-01 Dz.U.2002.169.1387 art. 13, Dz.U.2002.200.1679 art. 18, Dz.U.2002.200.1683 art. 8, Dz.U.2002.241.2074 art. 6, 2003-02-01 Dz.U.2003.7.79 art. 1, 2003-07-01 Dz.U.2003.7.79 art. 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.7.79 art. 1, Dz.U.2003.90.844 art. 22, Dz.U.2003.223.2217 art. 43, Dz.U.2003.228.2262 art. 1, 2004-05-01 Dz.U.2004.96.959 art. 28, 2004-06-01 Dz.U.2004.99.1001 art. 131, 2004-11-23 Dz.U.2004.240.2407 art. 7, 2005-01-01 Dz.U.2005.44.422 art. 1, 2005-08-19 Dz.U.2005.132.1110 art. 11, 2005-09-01 Dz.U.2005.163.1362 art. 27, 2005-11-01 Dz.U.2005.164.1366 art. 3, 2006-01-01 Dz.U.2006.63.440 art. 1, 2006-03-02 Dz.U.2005.167.1398 art. 140, 2006-03-27 Dz.U.2006.49.359 wynik. z ust. 4, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651 art. 23, 2006-10-27 Dz.U.2006.170.1217).

X. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535, zmiany: 2004-01-01, Dz.U.2003.217.2125 art. 7, 2004-05-01, Dz.U.2004.91.870 art. 11, Dz.U.2004.91.871 art. 17, Dz.U.2004.96.959 art. 85, 2004-05-02 Dz.U.2004.96.959 art. 85, 2004-07-01 Dz.U.2004.121.1264 art. 18, Dz.U.2004.146.1546 art. 319, 2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808 art. 56, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135 art. 225, 2005-05-30 Dz.U.2005.94.785 art. 1, 2005-10-24 Dz.U.2005.183.1538 art. 206, Dz.U.2005.184.1539 art. 121, 2006-03-22 Dz.U.2006.47.347 wynik. z ust. 2, 2006-08-05 Dz.U.2006.133.935 art. 13, 2006-09-19 Dz.U.2006.157.1119 art. 50, 2008-01-01 Dz.U.2006.157.1119 art. 50).

XI. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231 zmiany: 2002-11-09 Dz.U.2002.167.1372 art. 1, 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1401 art. 40, 2003-05-25 Dz.U.2003.80.719 art. 1, 2003-08-14 Dz.U.2003.122.1143 art. 19, 2004-05-01 Dz.U.2004.29.257 art. 110, 2004-06-01 Dz.U.2004.99.1001 art. 128, 2004-07-17 Dz.U.2004.152.1597 art. 1, 2005-01-01 Dz.U.2004.273.2703 art. 3, 2005-02-24 Dz.U.2005.23.186 art. 1, 2005-08-19 Dz.U.2005.132.1110 art. 2, 2005-09-01 Dz.U.2005.155.1298 art. 59, 2005-10-04 Dz.U.2005.179.1485 art. 75, 2006-10-27 Dz.U.2006.170.1217 art. 30, 2006-10-28 Dz.U.2006.171.1225 art. 105, 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1600 art. 8).

XII. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003.90.844, zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2003.223.2217 art. 48, 2004-05-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2004.96.959 art. 86, 2005-05-19 Dz.U.2005.62.551 art. 137, 2006-05-25 Dz.U.2006.79.550 art. 23, 2006-08-18 Dz.U.2006.149.1077 art. 114).

XIII. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151, zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2003.124.1151 art. 255 ust. 1, Dz.U.2004.91.870 art. 13, Dz.U.2004.96.959 art. 88, 2005-06-13 Dz.U.2005.83.719 art. 69, 2005-08-02 Dz.U.2005.143.1204 art. 1, 2005-08-17 Dz.U.2005.143.1204 art. 1, 2005-10-24 Dz.U.2005.183.1538 art. 207, Dz.U.2005.184.1539 art. 122, 2006-01-01 Dz.U.2005.167.1396 art. 2, 2006-03-26 Dz.U.2005.143.1204 art. 1, 2006-09-19 Dz.U.2006.157.1119 art. 52).

XIV. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedno-lity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908, zmiany: 2005-06-23 Dz.U.2005.90.757 art. 7, 2005-08-12 Dz.U.2005.25.202 art. 57, 2005-08-22 Dz.U.2005.90.756 art. 4, 2005-10-04 Dz.U.2005.179.1486 art. 2, 2005-10-05 Dz.U.2005.180.1494 art. 25, 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 3, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 57, Dz.U.2005.175.1462 art. 14, 2006-02-02 Dz.U.2006.17.141 wynik. z 2006-06-30 Dz.U.2005.109.925 2006-07-01 Dz.U.2001.129.1444 art. 1, 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 171, 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 29, 2006-10-19 Dz.U.2006.190.1400 art. 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.191.1410 art. 54, 2007-01-03 Dz.U.2006.235.1701 art. 2).

XV. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2088, zmiany: 2005-01-01 Dz.U.2004.273.2703 art. 50, 2005-08-13 Dz.U.2005.141.1184 art. 2, 2005-09-01 Dz.U.2005.155.1297 art. 2, Dz.U.2005.163.1362 art. 36, 2005-09-24 Dz.U.2005.172.1440 art. 3, 2005-10-05 Dz.U.2005.180.1494 art. 26, 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 1, 2005-12-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 1, 2006-03-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 1, 2006-10-27 Dz.U.2006.170.1217 art. 64, Dz.U.2006.170.1218 art. 108, 2006-10-28 Dz.U.2006.171.1225 art. 111, 2007-01-01 Dz.U.2005.175.1462 art. 22, 2007-01-03 Dz.U.2006.235.1701 art. 1).

XVI. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2003.166.1608 zmiana: 2004-05-01 Dz.U.2004.96.959 art. 98).

XVII. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807, zmiany: 2005-01-01 Dz.U.2004.281.2777 art. 1, 2005-03-27 Dz.U.2005.33.289 art. 51, 2005-10-01 Dz.U.2005.94.788 art. 18, 2005-10-04 Dz.U.2005.179.1485 art. 80, 2005-10-05 Dz.U.2005.180.1494 art. 28, 2005-10-17 Dz.U.2005.178.1480 art. 5, 2005-10-24 Dz.U.2005.183.1538 art. 212, 2006-01-01 Dz.U.2005.143.1199 art. 17, Dz.U.2005.175.1460 art. 2, Dz.U.2005.177.1468 art. 10, 2006-02-17 Dz.U.2006.17.127 art. 35, 2006-08-26 Dz.U.2006.144.1043 art. 94, Dz.U.2006.144.1045 art. 58, 2006-10-01 Dz.U.2006.158.1121 art. 42, 2006-10-28 Dz.U.2006.171.1225 art. 116, 2007-01-01 Dz.U.2006.144.1043 art. 94, 2007-03-20 Dz.U.2006.235.1699 art. 3).

XVIII. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.2005.249.2104, zmiany: 2005-11-16 M.P.2005.69.962 ust. 2, 2006-01-01 Dz.U.2005.169.1420 art. 44, 2006-04-01 Dz.U.2006.45.319 art. 8, 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 208, 2006-10-16 Dz.U.2006.187.1381 art. 15, 2006-10-27 Dz.U.2006.170.1217 art. 77, Dz.U.2006.170.1218 art. 109).

XIX. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2005.167.1398, zmiany: 2006-07-29 Dz.U.2006.126.876 art. 1, 2007-03-01 Dz.U.2006.218.1592 art. 51).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2006.27.199).

XX. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654, zmiany: 2000-07-27 Dz.U.2000.60.703 art. 3, 2000-11-17 Dz.U.2000.86.958 art. 4, 2001-01-01 Dz.U.2000.60.700 art. 1, Dz.U.2000.117.1228 art. 4, 2001-01-15 Dz.U.2000.122.1315 art. 7, 2001-02-28 Dz.U.2000.103.1100 art. 2, 2001-06-30 Dz.U.2000.122.1324 art. 3, 2001-10-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, 2001-11-14 Dz.U.2001.125.1363 art. 17, 2002-01-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, Dz.U.2001.110.1190 art. 3, 2002-04-01 Dz.U.2002.25.253 art. 24, 2002-06-29 Dz.U.2002.74.676 art. 172, 2002-06-30 Dz.U.2002.93.820 art. 18, 2002-09-05 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, 2002-10-26 Dz.U.2002.169.1384 art. 2, 2003-01-01 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, Dz.U.2002.169.1384 art. 2, Dz.U.2002.199.1672 art. 21, Dz.U.2002.200.1684 art. 1, 2003-01-08 Dz.U.2002.230.1922 art. 13, 2003-04-01 Dz.U.2003.45.391 art. 185, 2003-09-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 9, 2003-11-07 Dz.U.2003.180.1759 art. 2, 2004-01-01 Dz.U.2003.7.79 art. 4, Dz.U.2003.96.874 art. 9, Dz.U.2003.202.1957 art. 1, Dz.U.2003.217.2124 art. 5, Dz.U.2003.223.2218 art. 11, 2004-01-30 Dz.U.2004.6.39 art. 10, 2004-05-01 Dz.U.2004.29.257 art. 113, Dz.U.2004.54.535 art. 140, Dz.U.2004.93.894 art. 2, 2004-05-31 Dz.U.2004.123.1291 art. 49, 2004-06-15 Dz.U.2004.121.1262 art. 20, 2004-07-01 Dz.U.2004.146.1546 art. 303, 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800 art. 215, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135 art. 207, 2004-11-30 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2004-12-31 Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 2, 2005-01-01 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, art. 8, art. 9, 2005-05-21 Dz.U.2005.78.684 art. 42, 2005-07-01 Dz.U.2004.93.894 art. 2, Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 6, art. 7, 2005-08-02 Dz.U.2005.143.1199 art. 7, 2005-08-07 Dz.U.2005.57.491 art. 19, 2005-09-21 Dz.U.2005.169.1419 art. 47, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420 art. 34, 2005-10-24 Dz.U.2005.183.1538 art. 189, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 56, Dz.U.2005.143.1199 art. 7, Dz.U.2005.155.1298 art. 61, Dz.U.2005.179.1484 art. 22, 2006-07-05 Dz.U.2006.107.723 art. 3, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651 art. 22, 2006-08-18 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2006-09-19 Dz.U.2006.157.1119 art. 24, 2006-11-29 Dz.U.2006.217.1589 wynik. z art. 1, 2006-12-31 Dz.U.2006.136.970, 2007-01-01 Dz.U.2006.183.1353 art. 16, Dz.U.2006.217.1589 art. 1, 2008-01-01 Dz.U.2005.180.1495 art. 83).

 

Żródło: http://www.psp.krakow.pl/osp/prawo_akty_p.html

Ł.B. Poczta w domenie osp.krakow.pl
Nasze twarze:

Dariusz Kuropatwiński - Członek Zarządu
ZOSP RP Krakow Grodzki

Przydatne linki:
Rozkład jazdy MPK
Kina w Krakowie
extrema © 2007
fotografia ślubna, wizytówki, zaproszenia ślubne, pieczątki, fotoksiążki, fotoalbumy, nadruki, gadżety